Home » Algemene voorwaarden

Voucher / Ticket Verkoopvoorwaarden - ProeverijAgenda

1. Algemene informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke voucher die jij bij ProeverijAgenda koopt.

1.2 Met ProeverijAgenda  wordt ProeverijAgenda bedoeld, een bedrijf dat is onderworpen aan Nederlands recht, geregistreerd in Amsterdam en statutair gevestigd aan het Luxemburglaan 387 1966 MD Heemskerk, Nederland. ProeverijAgenda registratienummer is en haar BTW-nummer is

1.3 Onder 'Voucher' wordt verstaan een instrument, hetzij in fysieke, hetzij in elektronische vorm, dat de houder van een dergelijke Voucher (de 'Voucher Houder') of het recht geeft op afname van het Aanbod Onderneming van de Onderneming of ProeverijAgenda Goods van ProeverijAgenda binnen de op de Voucher aangegeven periode (de 'Geldigheidsperiode').

1.4 Onder 'Aanbod Onderneming' wordt verstaan de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan de Voucher Houder zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld, zoals gespecificeerd op ProeverijAgenda website en op de Voucher.

1.5 De Onderneming is een niet met ProeverijAgenda verbonden derde, die het Aanbod Onderneming verkoopt, levert en/of beschikbaar stelt. ProeverijAgenda verkoopt en levert het Aanbod Onderneming niet en stelt dit evenmin ter beschikking. Het enige dat zij doet, is de Voucher verkopen en beschikbaar stellen.

1.6 ProeverijAgenda is een aan ProeverijAgenda gelieerde onderneming die verscheidene producten ") verkoopt en levert. ProeverijAgenda  zelf verkoopt of levert de ProeverijAgenda Goods niet. Het enige dat zij doet, is het verkopen en leveren van de Voucher.

1.7 De laatste Update van deze Verkoopvoorwaarden vond op 15.11.2015 plaats (versie 001f). ProeverijAgenda behoudt zich het recht voor deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen van deze Verkoopvoorwaarden zullen wij online bekend maken. Jij bent alleen gebonden aan de versie van de Verkoopvoorwaarden waarmee jij je op het tijdstip van de aankoop van een Voucher akkoord hebt verklaard.

2. Aankoop van een Voucher

2.1 Je dient tenminste 18 jaar oud te zijn om een Voucher te kunnen kopen. Voordat je iets kunt kopen dien jij je te registreren en een account aan te maken bij ProeverijAgenda

2.2 Door te klikken op de button 'Bestelling afronden’ doe je een aanbod aan ProeverijAgenda tot het kopen van de Voucher. De koop van de Voucher is echter pas volledig tot stand gekomen indien jij een de algemeene voorwaarden accepteerd en het volledige bedrag is betaald en van ProeverijAgenda een bevestiging hebt ontvangen bevestigd. ProeverijAgenda behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor jouw aanbod te weigeren. Bovendien kan ProeverijAgenda ook al heeft zij jouw aanbod geaccepteerd, de overeenkomst te allen tijde annuleren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat jij jegens ProeverijAgenda, ProeverijAgenda een met ProeverijAgenda derde of de Onderneming fraude hebt gepleegd.

2.3 De Onderneming en ProeverijAgenda kunnen eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren op de koop, levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming of de ProeverijAgenda Goods.

3. Inwisselen van een Voucher

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:

(a) kan de Voucher slechts een keer worden ingewisseld;

(b) kan de Voucher alleen bij de Onderneming of ProeverijAgenda en niet bij ProeverijAgenda worden ingewisseld;

(c) is de Voucher slechts voor één persoon geldig; of het aantal personen wat op het totaal vermeld staat.

(d) dien je de bij de Voucher behorende instructies inzake het inwisselen na te leven als je de Voucher bij de Onderneming of ProeverijAgenda gaat inwisselen.

3.2 Alle Vouchers die door ProeverijAgenda worden verkocht zijn zgn. 'multi-purpose' Vouchers die hetzij bij de Onderneming hetzij bij ProeverijAgenda kunnen worden ingewisseld.

3.3 Om een Voucher te kunnen inwisselen, dien je deze bij de Onderneming in te leveren binnen de Geldigheidsperiode. Indien je de Voucher niet binnen de Geldigheidsperiode inwisselt, vervalt de Voucher automatisch en kan het niet meer ingewisseld worden.

3.4 In het geval dat je beslist om de Voucher in te wisselen bij ProeverijAgenda, dien je dit te doen binnen 7 kalenderdagen nadat je de bevestigingsmail van ProeverijAgenda hebt ontvangen. De inwisseling bij de ProeverijAgenda is voor ProeverijAgenda Goods waard het bedrag dat jij hebt betaald voor de Voucher en niet de oorspronkelijke waarde (zonder korting) van de Aanbod Onderneming. Indien je de Voucher niet bij ProeverijAgenda inlevert binnen 7 kalenderdagen, is het enkel mogelijk om de Voucher in te leveren bij de Onderneming. Of 48 uur vooraanvang proeverij of workshop dit u aante geven als u dit niet lukt hier na krijgt u geen resitutie.

3.5 In het geval dat een Aanbod Onderneming op de ProeverijAgenda een 'Direct bestellen' deal is, verzamelt ProeverijAgenda jouw verzendingsgegevens op het moment van de aankoop. ProeverijAgenda geeft dan deze gegevens voor jou door aan de Onderneming. De Onderneming vraagt dan jouw Voucher en stuurt het Aanbod Onderneming aan jou.

3.6 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft de Voucher de Voucher Houder geen recht het Aanbod Onderneming op een bepaald tijdstip te ontvangen. Het wordt je sterk aanbevolen in een vroeg stadium contact op te nemen met de Onderneming. Dit geeft je de grootste kans op het zeker stellen van de door jou gewenste tijd voor levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming. ProeverijAgenda kan de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming niet beïnvloeden.

3.7 Indien je de Voucher wilt inwisselen voor goederen en/of diensten die niet tot het Aanbod Onderneming behoren, heb je geen recht op een tegoed, een terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de waarde van het Aanbod Onderneming en de feitelijke waarde van de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan jou zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld.

3.8 Vouchers kunnen slechts in hun geheel worden ingewisseld. Zij mogen niet gedeeltelijk of stapsgewijs worden ingewisseld. Indien jij om welke reden dan ook de Voucher bij een Onderneming of bij ProeverijAgenda inwisselt voor minder dan de originele waarde (zonder korting) van het Aanbod Onderneming, heb je geen recht op een tegoed, terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de originele waarde (zonder korting) en de ingewisselde waarde.

3.9 ProeverijAgenda mag ten behoeve van de Onderneming reserveringskosten of andere kosten innen die samenhangen met de aankoop en/of het inwisselen van een Voucher. Al deze (eventuele) vergoedingen of kosten zullen aan jou worden meegedeeld voordat je de Voucher koopt.

3.10 In het geval dat een Onderneming het Aanbod Onderneming zoals beschreven niet kan leveren en/of beschikbaar kan stellen op grond van onvoorziene redenen, zal ProeverijAgenda jou hierover zo snel mogelijk via e-mail informeren. ProeverijAgenda zal je hetzij een nieuwe voucher met vergelijkbare voordelen (indien voorhanden) of restitutie van de koopprijs van de Voucher aanbieden.

4. Gebruik van een Voucher

4.1 De koop van een Voucher geschiedt uitsluitend voor jouw niet-commercieel privégebruik (je mag de Voucher echter wel aan iemand cadeau geven voor zijn/haar niet-commercieel privégebruik). Zowel het reproduceren van een Voucher als het commercieel handelen met een Voucher is verboden

4.2 Jij bent uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor jouw Voucher. Noch ProeverijAgenda noch de Onderneming is verantwoordelijk voor verloren of gestolen Vouchers of voor het ophalen van Voucher referentienummers of Voucher veiligheidscodes.

4.3 Jij verklaart geen valse gegevens te zullen verstrekken, met inbegrip van valse namen, adressen en/of contact- of betalingsgegevens; evenmin zal jij illegaal handelen in samenhang met de aankoop of het gebruik van een Voucher, of iemand een dergelijk handelen toestaan.

4.4 Elke poging om een Voucher in strijd met deze Verkoopvoorwaarden in te wisselen kan – geheel naar eigen inzicht van ProeverijAgenda leiden tot ongeldigheid van de Voucher.

5. Annulering (en uitzonderingen), Restituties en Problemen

5.1 Je hebt een wettelijk recht jouw koop van de Voucher te annuleren binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop je de bevestigingsmail hebt ontvangen (de 'Voucher Annuleringstermijn'). Indien je echter jouw Voucher tijdens de Voucher Annuleringstermijn inwisselt, vraag je daarmee ProeverijAgenda uitdrukkelijk de diensten aan jou beschikbaar te stellen en erken je, dat je jouw recht om de koop van de Voucher te annuleren, verliest. Aangezien ProeverijAgenda niet verantwoordelijk is voor de levering of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming, heb jij geen recht meer op een volledige of gedeeltelijke restitutie, als jouw Voucher is ingewisseld. Houd er alsjeblieft rekening mee dat, om twijfel te voorkomen, deze paragraaf ook van toepassing is op alle 'Direct bestellen' deals.

Didt dient echter te gebeuren voor aanvang van het aangeboden product, na verlop datum is  het niet meer mogelijk om te retouneren.

5.2 Indien je jouw koop van een Voucher wenst te annuleren, kun je dit doen op één van de volgende manieren:

5.2.1 door het invullen en toesturen van het annuleringsformulier

5.2.2 door telefonisch contact op te nemen met het klantenservice team onder +31 0251-836726;

5.2.3 door het sturen van een e-mail naar info@ProeverijAgenda.nl of

5.2.4 door naar ons in paragraaf 1.2 aangegeven adres te schrijven.

5.3 Indien je jouw koop van de Voucher in overeenstemming met deze paragraaf 5 annuleert, zal ProeverijAgenda jou alle in verband met jouw aankoop gedane betalingen restitueren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag, waarop je ProeverijAgenda over jouw annulering hebt geïnformeerd.

5.4 Indien jij je Voucher inwisselt, maar de Onderneming of ProeverijAgenda-Tasting Deals Shop jou het Aanbod Onderneming of de ProeverijAgenda-Tasting Deals Shop Goods nog niet naar behoren beschikbaar heeft gesteld, of indien jij een klacht hebt over het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming of de ProeverijAgenda Goods, dien je je rechtstreeks tot de Onderneming of ProeverijAgenda te wenden. De Onderneming of ProeverijAgenda, en niet ProeverijAgenda, zijn immers verantwoordelijk voor de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming of de ProeverijAgenda Goods. Het enige dat ProeverijAgenda doet, is de Voucher verkopen en beschikbaar stellen. Indien jij en de Onderneming of ProeverijAgenda Shop het echter niet eens worden over het verhelpen van de klacht, kan ProeverijAgenda, op jouw verzoek, proberen te helpen het probleem tussen jou en de Onderneming of ProeverijAgenda op te lossen.

5.5 Tenzij je ProeverijAgenda van tevoren uitdrukkelijk meedeelt dat je dit niet wenst, zal elke restitutie aan jou gedaan worden door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze. Indien jouw oorspronkelijke betalingswijze geannuleerd, vervallen of anderszins veranderd is, dien je het klantenservice team onmiddellijk te informeren onder info@ProeverijAgenda.nl. Indien je dit achterwege laat en restitutie aan jou plaats vindt door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze, kan het nodig zijn om met jouw bank of financiële dienstverlener over het verkrijgen van je restitutie te overleggen. ProeverijAgenda verleent niet meer dan één restitutie.

5.6 Je hebt 30 dagen vanaf de dag waarop je de restitutie ontvangt om deze te weigeren. Indien je de restitutie niet binnen deze 30 dagen weigert, zijn met de restitutie alle vorderingen die jij eventueel jegens ProeverijAgenda hebt en die gerelateerd zijn aan, voortvloeien uit of samenhangen met de desbetreffende Voucher, volledig en finaal geregeld.

6. Verantwoordelijkheid voor het Aanbod Onderneming

6.1 Houd er alsjeblieft rekening mee dat de Onderneming of ProeverijAgenda en niet ProeverijAgenda:

6.1.1 de verkoper, leverancier en/beschikbaar stellende partij van het Aanbod Onderneming of de ProeverijAgenda Goods is;

6.1.2 de partij is die een overeenkomst aangaat met de Voucher Houder als de Voucher ingewisseld is; en

6.1.3 uitsluitend en alleen verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming of de ProeverijAgenda-Tasting Deals Shop Goods en voor het Aanbod Onderneming of de ProeverijAgenda Goods zelf.

7. ProeverijAgenda normen van dienstverlening en aansprakelijkheid

7.1 ProeverijAgenda verklaart dat:

7.1.1 zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden;

7.1.2 de Vouchers een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het beoogde doel, en

7.1.3 zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet zal handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.

7.2 ProeverijAgenda is altijd aansprakelijk voor: (a) dood en letselschade veroorzaakt door nalatigheid/grove schuld van ProeverijAgenda; (b) door haar gepleegd bedrog of bedrieglijke, door haar gemaakte voorstelling van zaken; of (c) elke aansprakelijkheid die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7.3 Anders dan hierboven aangegeven in paragraaf 7.2, is ProeverijAgenda niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade die je zou kunnen lijden, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.

7.4 ProeverijAgenda kan geen garantie geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of rechtmatigheid van het Aanbod Onderneming of de ProeverijAgenda Goods. ProeverijAgenda-Tasting Deals is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbod Onderneming of de ProeverijAgenda Goods.

7.5 ProeverijAgenda is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze Verkoopvoorwaarden indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

7.6 Met uitzondering van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit paragraaf 7.2, die onbeperkt is, zal het totaal van ProeverijAgenda aansprakelijkheid jegens jou onder geen enkele omstandigheden de hoogte van 200% van de koopprijs van de Voucher overschrijden.

7.7 In bepaalde landen zijn enkele of alle uitsluitingen en/of beperkingen zoals vastgelegd in deze afdeling volgens het toepasselijk recht niet toegestaan. Als dit recht op jou van toepassing is, zijn enkele of alle van de hierboven genoemde uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing en heb je wellicht aanvullende rechten.

8. ProeverijAgenda Website

Met ProeverijAgenda Website (de 'Website') wordt bedoeld de Internet website, mobiele applicaties, elektronische communicatie of diensten, of elke locatie waar jij een Voucher van ProeverijAgenda-Tasting Deals kunt kopen. De Website waarop ProeverijAgenda de Vouchers aanprijst is eigendom van ProeverijAgenda. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van de Website, die uitdrukkelijk deel uitmaken van deze Verkoopvoorwaarden.

9. Overig

9.1 Indien je deze Verkoopvoorwaarden schendt en ProeverijAgenda geen maatregelen tegen jou onderneemt, betekent dit niet dat ProeverijAgenda afstand heeft gedaan van haar rechten en rechtsmiddelen ten aanzien van jouw schending. ProeverijAgenda kan nog steeds actie ondernemen en haar rechten en rechtsmiddelen uitoefenen ten aanzien van die schending, of enige andere gelegenheid waarbij je jouw verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden schendt.

9.2 Tenzij anders vermeld in deze Verkoopvoorwaarden, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze per e-mail (tenzij jij ProeverijAgenda een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), dan wel per gefrankeerde post verstuurd. Elke kennisgeving die ProeverijAgenda aan jou stuurt is geadresseerd aan het adres dat jij aan ProeverijAgenda-Tasting Deals hebt verstrekt bij de registratie van jouw ProeverijAgenda-Tasting Deals account. Je kunt elke kennisgeving aan ProeverijAgenda sturen naar het adres van het hoofdkantoor zoals weergegeven in paragraaf 1.2.

9.3 Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

9.4 Deze Verkoopvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens de Nederlandse wetgeving, zonder toepassing van conflictregels van internationaal privaatrecht. Enig geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam